Categorie archief: Blogs

Verschillende (inter)nationale blogs

Minimumdrempel voor artiesten en sporters in belastingverdragen

Dr. D. Molenaar – Maandblad Belasting Beschouwingen 2015/12Kleinere artiesten en sporters vinden in de praktijk de nodige problemen door art. 17 OESO-Modelverdrag met als gevolg gedeeltelijke of volledige dubbele belastingheffing. I… Lees verder

Geplaatst in Blogs, Erasmus Tax Law Department, Nationaal, Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Minimumdrempel voor artiesten en sporters in belastingverdragen

De fiscale eenheid in het licht van het EU-recht na de arresten Groupe Steria en Finanzamt Linz

Prof.dr. Q.W.J.C.H. KokMaandblad Belasting Beschouwingen 2015/12 

Na een bespreking van de arresten Groupe Steria en Finanzamt Linz van het Europese Hof van Justitie wordt onderzocht wat de consequenties kunnen zijn voor de fiscale-eenheidsregeling. Enige voorbeelden van de per-element-benadering worden besproken en EU-rechtelijk getoetst. De staatssecretaris van Financiën zal nu met voorstellen moeten komen tot aanpassing van het fiscale-eenheidsregime dan wel van specifieke regelingen waar sprake is van een belemmering.
Lees verder

Geplaatst in Blogs, Erasmus Tax Law Department, Nationaal, Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor De fiscale eenheid in het licht van het EU-recht na de arresten Groupe Steria en Finanzamt Linz

Woning is terecht als fictief legaat bestempeld

mr. W. Verstijnen – NTFR 2016/605
Op 21 januari 2011 is erflaatster overleden. Erflaatster was weduwe en heeft als haar erfgenamen vier kinderen achtergelaten, waaronder belanghebbende. Tot het vermogen van erflaatster behoorde aanvankelijk in eigendom de door haar bewoonde woning. Door een taxateur is de onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat van de woning bepaald op € 117.500 en de huurwaarde op € 7.800 per jaar, oftewel € 650 per maand. Vervolgens heeft erflaatster de woning bij akte van 19 juli 2010 verkocht aan belanghebbende en diens echtgenote voor € 117.500. Daarbij is tussen erflaatster en de kopers een huurovereenkomst gesloten waarin de woning aan erflaatster met ingang van 1 augustus 2010 is verhuurd tegen een huursom van € 650 per maand.
Bij de aanslagregeling heeft de inspecteur met toepassing van art. 10 SW 1956 de woning als fictief legaat aangemerkt en bij belanghebbende in aanmerking genomen als een verkrijging van € 88.570. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de inspecteur ten onrechte de woning heeft aangemerkt als een fictieve verkrijging door belanghebbende.
De rechtbank heeft dienaangaande overwogen dat niet in geschil is dat de WOZ-waarde van de woning voor het kalenderjaar 2011 € 216.000 bedraagt. Nu de door erflaatster aan belanghebbende betaalde huursom minder bedraagt dan 6% van die WOZ-waarde, heeft de inspecteur zich terecht op het standpunt gesteld dat erflaatster wordt geacht een genot van vruchtgebruik van de woning te hebben gehad en is de woning terecht als fictief legaat in verkrijging van belanghebbende betrokken. Daarbij is in aanmerking genomen dat gezien art. 17, lid 2, Wet WOZ de WOZ-waarde van de woning de waarde van de woning in onbezwaarde staat vertegenwoordigt als bedoeld in art. 10, lid 3, SW 1956.
Naar aanleiding van het hoger beroep van belanghebbende heeft Hof Den Haag (11 december 2014, nr. 14/00171, NTFR 2015/473) zich aangesloten bij die oordelen van de rechtbank. In aanvulling daarop heeft het hof gewezen op de door de wetgever gekozen (heffings-)systematiek. Die houdt volgens het hof hier in dat de woning, waarop erflaatster ten laste van haar vermogen een vruchtgebruik heeft verworven, wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen door belanghebbende (en diens echtgenote). Het geheel van voorhanden zijnde gegevens, in het bijzonder het gegeven dat erflaatster voor het genot van de woning (ingevolge de huurovereenkomst) aan belanghebbende als eigenaar, dat wil zeggen degene ten laste van wie dat huurgenot komt, niet jaarlijks een huurvergoeding heeft betaald die ten minste gelijk is aan het percentage van de waarde van de woning in (de alsdan) onbezwaarde staat, dat wil zeggen de waarde van de woning vrij van het bij wijze van fictie aanwezige vruchtgebruik, laat volgens het hof geen andere gevolgtrekking toe dan dat belanghebbende (voor zijn deel) krachtens erfrecht door overlijden van erflaatster een pand heeft verkregen. Die verkrijging is voor dat deel door de inspecteur terecht belast met erfbelasting.
In het cassatiemiddel van belanghebbende wordt het oordeel van het hof bestreden dat hier sprake is van de verkrijging van een fictief legaat ingevolge art. 10 SW 1956. Er is, naar het A-G IJzerman voorkomt, in beginsel iets te zeggen voor de opvatting van belanghebbende dat bij zakelijke, in de zin van marktconforme, vaststelling van de verkoopprijs van de woning en de huurprijs, art. 10 SW 1956 naar zijn strekking geen toepassing zou moeten vinden. Er worden dan immers geen vererfbare eigendomsrechten omgezet in niet-vererfbare genotsrechten ten gevolge waarvan de nalatenschap wordt verkleind en aldus erfbelasting wordt ontgaan. Echter, uit de hofuitspraak blijkt dat de verkoopprijs ad € 117.500 is omschreven als ‘de onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat’. Dit duidt op een verkoopprijs die lager ligt dan de waarde vrij in het economische verkeer. Dat sluit aan bij het gegeven dat niet in geschil is dat de WOZ-waarde van de woning voor het kalenderjaar 2011 € 216.000 bedraagt.
Blijkbaar was de overeengekomen koopprijs voor de woning van € 117.500 lager dan de op het overdrachtsmoment geldende waarde vrij in het economische verkeer. Het voorbehouden huurrecht heeft in casu kennelijk een waardedrukkend effect gehad op de overeengekomen koopprijs. Zo zijn door erflaatster vererfbare eigendomsrechten (de eigendom van de woning) omgezet in niet-vererfbare genotsrechten (het huurrecht) en wel zodanig dat daarmee de nalatenschap is verkleind en aldus erfbelasting kon worden ontgaan. De advocaat-generaal merkt op dat dit nu juist de situatie is waar art. 10 SW 1956 voor bedoeld is. Dat betekent volgens de advocaat-generaal dat de opvatting van belanghebbende over doel en strekking en de toepassing van deze wetsfictie, wat daar overigens ook van zij, hem niet verder kan brengen gezien de feiten van zijn casus.
Ingevolge art. 10, lid 3, SW 1956 wordt de erflater geacht een genot van een vruchtgebruik te hebben gehad van de in art. 10, lid 1, SW 1956 bedoelde goederen indien hij, aan degene ten laste van wie dat genot komt, ‘niet jaarlijks daadwerkelijk een bedrag betaalt dat ten minste gelijk is aan het percentage, bedoeld in artikel 21, dertiende lid, van de waarde van de goederen in onbezwaarde staat’. Het gaat om een percentage van 6. De WOZ-waarde is de waarde van de ‘onbezwaarde eigendom’. Een en ander komt erop neer dat er, ingevolge art. 10, lid 3, SW 1956, jaarlijks daadwerkelijk een bedrag aan huur moet worden betaald dat ten minste gelijk is aan 6% van de WOZ-waarde van de betreffende woning, wil er sprake zijn van een ‘genotsvoorkomende zakelijke huur’. Indien de in feite betaalde huur daaronder blijft, zoals zich hier voordoet, is art. 10 SW 1956 van toepassing op de gehele fictief verkregen onroerende zaak. De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van belanghebbende ongegrond dient te worden verklaard.

Lees verder

Geplaatst in Blogs, Erasmus Tax Law Department, Nationaal, Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Woning is terecht als fictief legaat bestempeld

EU BEPS; Anti Tax Avoidance Package Europese Commissie

mr. M.F. de WildeNTFR 2016/574

Op 28 januari 2016 presenteerde de Europese Commissie haar ‘anti tax avoidance package’. Met dit pakket komt de Commissie met een samenhangend geheel aan Europese coördinatiemaatregelen op het gebied van de winstbelastingheffing van het Europese bedrijfsleven. De Commissie beoogt hiermee een effectieve winstbelastingheffing in de EU te garanderen, transparantie binnen de EU te versterken en een gelijk speelveld binnen de interne markt te bevorderen. Het pakket bestaat uit een overkoepelende mededeling – de zogenoemde ‘chapeau communication’ –, een richtlijnvoorstel voor een ‘anti tax avoidance directive’, een richtlijnvoorstel met bijlage voor aanpassing van de administratieve samenwerkingsrichtlijn, een aanbeveling op het gebied van de belastingverdragen, een mededeling met bijlage over een externe strategie voor effectieve belastingheffing, een werkdocument van de diensten van de Commissie en een studie naar agressieve belastingplanning. De ‘chapeau communication’ en het werkdocument schetsen de politieke, economische en internationale achtergronden van het pakket en geven een overzicht van de voorgestelde maatregelen. Het richtlijnvoorstel voor een ‘anti tax avoidance directive’ voorziet in een set de-minimismaatregelen (art. 3) en richt zich tot alle lichamen die onderworpen zijn aan een vennootschapsbelasting binnen de EU (art. 2). De voorgestelde richtlijn geeft minimumstandaarden voor een renteaftrekbeperkingssystematiek, een exitheffingmaatregel, een ‘switch-overclausule’ van vrijstelling naar belastingverrekening, een algemene antimisbruikbepaling (‘general anti-abuse rule’ – ‘GAAR’), een ‘controlled-foreign-companyregime’ en tot slot een raamwerk voor de aanpak van hybride mismatches. Er is nog niet voorzien in een implementatiedatum. Met het voorstel voor aanpassing van de administratieve samenwerkingsrichtlijn wordt voorzien in implementatie op Europees niveau van de uitkomsten van het BEPS-project van de OESO/G20 inzake country-by-country-reporting en de onderlinge automatische informatie-uitwisseling in dit verband. De aanbeveling op het gebied van de belastingverdragen voorziet in handreikingen voor een effectieve implementatie binnen de EU van de uitkomsten van het base erosion and profit shifting (‘BEPS’)-project op het vlak van verdragsmisbruikbestrijding (treaty shopping, vaste-inrichtingsdefinitie). De mededeling over een externe strategie voor effectieve belastingheffing richt zich tot beleidsintegratie binnen de EU ter bestrijding van agressieve belastingplanning en oneerlijke belastingconcurrentie in de relatie tot derdelanden.
Lees verder

Geplaatst in Blogs, Erasmus Tax Law Department, Nationaal, Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor EU BEPS; Anti Tax Avoidance Package Europese Commissie

Aanslag successierecht ten onrechte opgelegd omdat erflater niet in Nederland woonde

mr. W. Verstijnen – NTFR 2016/445 De inspecteur heeft aan belanghebbende een aanslag in het recht van successie opgelegd ter zake van het overlijden van zijn vader. Erflater woonde tot 31 december 2008 in Puerto Rico. Op 1 januari 2009 kwam e… Lees verder

Geplaatst in Blogs, Erasmus Tax Law Department, Nationaal, Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Aanslag successierecht ten onrechte opgelegd omdat erflater niet in Nederland woonde

Kabinetsappreciatie uitkomst OESO BEPS-project

mr. M.F. de WildeNTFR 2015/2720
De staatssecretaris van Financiën heeft op 5 oktober 2015 de brief ‘Appreciatie uitkomst BEPS-project en vooruitblik Nederlands fiscaal vestigingsklimaat’ naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van de op diezelfde datum door de OESO gepubliceerde rapporten inzake het BEPS-project. In deze brief geeft hij een terugblik op het proces, de kabinetsappreciatie van de voorstellen en een vooruitblik op de vervolgstappen (waaronder de implementatie van de maatregelen en de monitoring). Sommige voorgestelde maatregelen zijn volgens de brief nu al geschikt voor implementatie in nationale regelgeving, andere lenen zich beter voor gezamenlijke implementatie, bij voorbeeld in EU-verband of in nog breder verband. In de brief wordt ook ingegaan op de gevolgen van de mogelijke maatregelen voor het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat en wordt op hoofdlijnen de kabinetsvisie voor de toekomst van het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat verder ingevuld.
Lees verder

Geplaatst in Blogs, Erasmus Tax Law Department, Nationaal, Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Kabinetsappreciatie uitkomst OESO BEPS-project

Franse regeling voor niet-aftrekbare deelnemingskosten in strijd met EU-recht

drs. B.J. KiekebeldNTFR 2015/2456
Volgens de Franse vennootschapsbelasting kunnen de netto-inkomsten uit deelnemingen die recht geven op toepassing van de belastingregeling voor moedervennootschappen, in mindering worden gebracht op de totale nettowinst, na aftrek van een aandeel voor kosten en lasten ad 5% van de totale inkomsten uit de deelnemingen. Het aandeel van 5% symboliseert de kosten die bij de moedervennootschap zijn ontstaan in verband met de deelnemingen in de dochtervennootschappen. Ook het 5%-aandeel kan op de winst in mindering worden gebracht wanneer de moeder- en de dochtervennootschap in het kader van de zogenoemde ‘intégration fiscale’ samen worden belast. De Franse vennootschap Groupe Steria SCA is de moederonderneming in een groep waarop de bijzondere regeling inzake groepsbelasting van toepassing is. Groupe Steria vordert aftrek van het niet-aftrekbare aandeel van 5% voor kosten en lasten voor inkomsten die één van haar ingezeten dochters heeft ontvangen uit deelnemingen in vennootschappen met zetel in andere lidstaten van de Europese Unie. De Franse autoriteiten weigeren die aftrek omdat deze slechts kan worden toegekend wanneer de inkomsten uit deelnemingen afkomstig zijn van een tot de fiscale groep behorende onderneming. Volgens de Franse wet kunnen in het buitenland gevestigde vennootschappen echter geen deel uitmaken van een fiscale groep. Groupe Steria is van mening dat de Franse bepalingen in strijd zijn met de vrijheid van vestiging voor zover zij de aftrek van het aandeel van 5% niet toestaan met betrekking tot deelnemingen van vennootschappen die tot de fiscale eenheid zouden kunnen behoren indien zij niet in het buitenland waren gevestigd. De verwijzende rechter die over het geschil moet oordelen heeft het HvJ gevraagd of de Franse regeling in strijd is met de vrijheid van vestiging. Het HvJ bevestigt dat de vrijheid van vestiging wordt beperkt. De Franse regeling kan het immers voor de desbetreffende moedermaatschappij minder aantrekkelijk maken haar vrijheid van vestiging uit te oefenen doordat zij ervan wordt afgeschrikt in andere lidstaten dochterondernemingen op te richten. De aangevoerde rechtvaardigingsgronden wijst het HvJ af.
Lees verder

Geplaatst in Blogs, Erasmus Tax Law Department, Nationaal, Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Franse regeling voor niet-aftrekbare deelnemingskosten in strijd met EU-recht

Belastingarbitrage tussen box 3 en een eigen bv

Prof.dr. J.C.M. van Sonderen – Maandblad Belasting Beschouwingen 2016/02  De wijzigingen in de regeling van het forfaitair rendement van box 3 per 1 januari 2017 zullen belastingarbitrage met zich meebrengen. In deze bijdr… Lees verder

Geplaatst in Blogs, Erasmus Tax Law Department, Nationaal, Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Belastingarbitrage tussen box 3 en een eigen bv

Belastingarbitrage tussen box 3 en een eigen bv

Prof.dr. J.C.M. van Sonderen – Maandblad Belasting Beschouwingen 2016/02  De wijzigingen in de regeling van het forfaitair rendement van box 3 per 1 januari 2017 zullen belastingarbitrage met zich meebrengen. In deze bijdr… Lees verder

Geplaatst in Blogs, Erasmus Tax Law Department, Nationaal, Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Belastingarbitrage tussen box 3 en een eigen bv

Het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland: een update

Prof.mr. F.P.G. Pötgens en Prof.mr. A.J.A. Stevens – Maandblad Belasting Beschouwingen 2016/01
In het themanummer van MBB van augustus 2012 is ingegaan op het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de verduidelijkingen en ook veranderingen sindsdien als gevolg van o.a. de parlementaire behandeling.  

Noot

[Aut1]De auteur is hoogleraar internationaal en Europees belastingrecht aan de VU, alsmede belastingadviseur bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam.

Lees verder

Geplaatst in Blogs, Erasmus Tax Law Department, Nationaal, Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland: een update

Het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland: een update

Prof.mr. F.P.G. Pötgens en Prof.mr. A.J.A. Stevens – Maandblad Belasting Beschouwingen 2016/01
In het themanummer van MBB van augustus 2012 is ingegaan op het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de verduidelijkingen en ook veranderingen sindsdien als gevolg van o.a. de parlementaire behandeling.  

Noot

[Aut1]De auteur is hoogleraar internationaal en Europees belastingrecht aan de VU, alsmede belastingadviseur bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam.

Lees verder

Geplaatst in Blogs, Erasmus Tax Law Department, Nationaal, Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland: een update

Wijzigingen in de loonheffingen met ingang van 2016

Mr. J. de Haan – Maandblad Belasting Beschouwingen 2016/01 
In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen in de loonheffingen met ingang van 2016. De wijzigingen vinden hun wettelijke grondslag in de Fiscale Verzamelwet 2015, het Belastingplan 2016 en Overige fiscale maatregelen (OFM) 2016. Waar de wetgever vorig jaar nog afscheid genomen leek te hebben van een wetsvoorstel OFM, dat toch sinds jaar en dag gebruikelijk was, is de wetgever klaarblijkelijk op zijn schreden teruggekeerd. Verder aandacht voor de Wet tegemoetkomingen loondomein. Omdat die wet echter, afhankelijk van het onderdeel, pas in werking treedt op 1 januari 2017 en 1 januari 2018, wordt de behandeling ervan beperkt tot hoofdlijnen. Vervolgens komt het wetsvoorstel ‘Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ aan bod, dat bedoeld is op 1 april 2016 in werking te treden. Ten slotte enige opmerkingen over de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder en de wijziging daarvan met ingang van 1 januari 2016.

Lees verder

Geplaatst in Blogs, Erasmus Tax Law Department, Nationaal, Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Wijzigingen in de loonheffingen met ingang van 2016

Wijzigingen in de loonheffingen met ingang van 2016

Mr. J. de Haan – Maandblad Belasting Beschouwingen 2016/01 
In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen in de loonheffingen met ingang van 2016. De wijzigingen vinden hun wettelijke grondslag in de Fiscale Verzamelwet 2015, het Belastingplan 2016 en Overige fiscale maatregelen (OFM) 2016. Waar de wetgever vorig jaar nog afscheid genomen leek te hebben van een wetsvoorstel OFM, dat toch sinds jaar en dag gebruikelijk was, is de wetgever klaarblijkelijk op zijn schreden teruggekeerd. Verder aandacht voor de Wet tegemoetkomingen loondomein. Omdat die wet echter, afhankelijk van het onderdeel, pas in werking treedt op 1 januari 2017 en 1 januari 2018, wordt de behandeling ervan beperkt tot hoofdlijnen. Vervolgens komt het wetsvoorstel ‘Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ aan bod, dat bedoeld is op 1 april 2016 in werking te treden. Ten slotte enige opmerkingen over de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder en de wijziging daarvan met ingang van 1 januari 2016.

Lees verder

Geplaatst in Blogs, Erasmus Tax Law Department, Nationaal, Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Wijzigingen in de loonheffingen met ingang van 2016

De crisis voorbij … ???

Prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk – Maandblad Belasting Beschouwingen 2016/01 
De crisis voorbij …. ??? Eigenlijk verkeren wij al minstens acht jaar in een crisissfeer. Een financiële crisis, een bankencrisis, een economische crisis, een woningmarktcrisis, een pensioencrisis, een vluchtelingencrisis, een Europese crisis enzovoort, maar bovenal een vertrouwenscrisis en een angstcrisis. Naar mijn mening is de vertrouwenscrisis veel hardnekkiger. De burgers hebben steeds minder vertrouwen in hun politici. In het zicht van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 zal het kabinet-Rutte II er alles aan moeten doen om het vertrouwen van de burgers terug te winnen.
Lees verder

Geplaatst in Blogs, Erasmus Tax Law Department, Nationaal, Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor De crisis voorbij … ???

De crisis voorbij … ???

Prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk – Maandblad Belasting Beschouwingen 2016/01 
De crisis voorbij …. ??? Eigenlijk verkeren wij al minstens acht jaar in een crisissfeer. Een financiële crisis, een bankencrisis, een economische crisis, een woningmarktcrisis, een pensioencrisis, een vluchtelingencrisis, een Europese crisis enzovoort, maar bovenal een vertrouwenscrisis en een angstcrisis. Naar mijn mening is de vertrouwenscrisis veel hardnekkiger. De burgers hebben steeds minder vertrouwen in hun politici. In het zicht van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 zal het kabinet-Rutte II er alles aan moeten doen om het vertrouwen van de burgers terug te winnen.
Lees verder

Geplaatst in Blogs, Erasmus Tax Law Department, Nationaal, Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor De crisis voorbij … ???